December 2023

Thể thông thường, cách chuyển từ thể lịch sự

Mục đích bài viết: Hiểu được thể thông thường, thể lịch sự cũng như những tình huống dùng các thể này. Ngoài ra, nắm chắc cách thức chuyển từ thể lịch sự sang thể thông thường. Thể thông thường là thể sử dụng thay cho thể lịch sự ます、です trong trường hợp nói chuyện với […]

Thể thông thường, cách chuyển từ thể lịch sự Đọc bài »

Kết thúc câu là các dạng ます, です cho thể lịch sự

Các dạng của ます,です Các dạng nói đến ở đây là sự thay đổi ở gốc ます, です cho phù hợp với mục đích câu, ý nghĩa của câu. Các dạng thường hay dùng có thể kể đến ở đây là nghi vấn, quá khứ, phủ định, quá khứ nghi vấn, quá khứ phủ định,

Kết thúc câu là các dạng ます, です cho thể lịch sự Đọc bài »

Scroll to Top